Prawo rodzinne to dziedzina prawa regulująca sprawy dotyczące stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami a dziećmi, alimentów, adopcji, opieki, kurateli, władzy rodzicielskiej i powiązanych z tym spraw majątkowych.

Adwokat Maciej Bartkowiak udziela pomocy prawnej we wszystkich sprawach z tej dziedziny, a mianowicie:

  • o rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków lub z zaniechaniem orzekania o winie, w tym również z dochodzeniem alimentów na rzecz dzieci lub na rzecz jednego z małżonków i podziałem majątku wspólnego w sprawie rozwodowej, separację na wniosek jednego z małżonków lub na ich zgodny wniosek, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
  • o alimenty na rzecz dzieci lub jednego z małżonków, o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego, o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, zmianę nazwiska dziecka,
  • o przysposobienie, ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, ustanowienie opieki lub kurateli,
  • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, zniesienie wspólności ustawowej, rozliczenie nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny oraz nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste.

Adw. Maciej Bartkowiak pomaga również w sprawach związanych z egzekucją z majątku małżonków i prowadzi negocjacje ugodowe w sprawach rozwodu, podziału majątku wspólnego i alimentów.