Adwokat Maciej Bartkowiak oferuje kompleksowe usługi przedsiębiorcom, związane z prowadzoną działalnością. Zapewnia zarówno tzw. stałą obsługę prawną, jak i przyjmuje zlecenia indywidualne. Doradza w wyborze formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, przygotowuje projekty umów spółki, statutów spółki i regulaminów organów spółki. Składa wnioski o zarejestrowanie nowych podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego. Przygotowuje projekty uchwał zgromadzeń wspólników i innych organów spółek. Zapewnia obsługę prawną zgromadzeń wspólników. Przygotowuje projekty zmian umów i zgłasza zmiany umów do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłasza również zmiany w składzie organów spółek. Zajmuje się podziałem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek.

Adw. Maciej Bartkowiak udziela porad prawnych, sporządza opinie, opracowuje projekty wszelkich umów, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji i inne akty wewnętrzne. Zapewnia szybkie dochodzenie należności z różnych tytułów (na podstawie faktur, odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwrot zadatku, zapłatę kar umownych itp.). Reprezentuje klientów w postępowaniu sądowym (zwyczajnym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym) i w postępowaniu egzekucyjnym (składa wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych, wnioski o zajęcie, skargi na czynności komorników i powództwa przeciwegzekucyjne).

Adwokat Maciej Bartkowiak reprezentuje klientów również w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.