Adwokat Maciej Bartkowiak świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, udzielając porad prawnych, sporządzając projekty umów, negocjując wszelkie umowy cywilnoprawne (np. sprzedaży, najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło) i składając pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego i inne pisma procesowe. Zajmuje się w szczególności sprawami o:

  • o zapłatę w postępowaniu zwyczajnym, nakazowym i uproszczonym,
  • o dochodzenie roszczeń wynikających z umów, a także odszkodowań i kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • o zapłatę zaległych płatności wynikających z umów najmu, dzierżawy i innych,
  • o odszkodowania za szkody na mieniu i osobie z tytułu czynów niedozwolonych (np. wypadki komunikacyjne, błędy medyczne), w tym o zadośćuczynienie i rentę,
  • związanymi z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ubezpieczeniami mienia i życia,
  • o wykonanie umowy przedwstępnej i zwrot zadatku wynikający z niezawarcia umowy przyrzeczonej,
  • o roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia i nienależnego świadczenia,
  • o eksmisję, naruszenie posiadania, ochronę własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
  • o ochronę dóbr osobistych,
  • spadkowymi, np. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wykonanie zapisu, długi spadkowe.

Mecenas Maciej Bartkowiak reprezentuje klientów również w sprawach egzekucyjnych. Składa wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, o zajęcie nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych, a także skargi na czynności komorników i powództwa przeciwegzekucyjne.